top of page

Regulamin Vanilla Spa

Witamy w vanillaspa.pl!

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Vanilla Spa, dostępnej

pod adresem https://www.vanillaspa.pl.

Użytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku

braku akceptacji niniejszych warunków Użytkownik powinien opuścić Stronę vanillaspa.pl.

Pliki cookie:

Na tej Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby spersonalizować doświadczenia

online naszych odbiorców. Wchodząc na Stronę vanillaspa.pl, wyrażasz zgodę na używanie

wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany przez serwer strony internetowej na

dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do

uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer Użytkownika. Pliki cookie

są ściśle przypisane do danego użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer

internetowy w domenie, która wygenerowała plik cookie.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji

w celach statystycznych lub marketingowych związanych z prowadzeniem naszej Strony

internetowej. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odmówić zaakceptowania

opcjonalnych plików cookie. Niektóre pliki cookie są wymagane i niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Takie pliki cookie nie wymagają zgody,

ponieważ są aktywne przez cały czas. Pamiętaj , że akceptując wymagane pliki cookie,

akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane przez inne

podmioty podczas korzystania z usług świadczonych przez te podmioty.

Licencja:

O ile nie stwierdzono inaczej, firma Vanilla Spa lub jej licencjodawcy są właścicielami praw

własności intelektualnej wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie vanillaspa.pl.

Wszelkie prawa własności intelektualnej zostały zastrzeżone. Użytkownicy mogą uzyskać

dostęp materiałów dostępnych na Stronie vanillaspa.pl na własny użytek, z zastrzeżeniem

ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Zabrania się:

- Kopiowania lub ponownego publikowania materiałów umieszczonych na Stronie

vanillaspa.pl

- Sprzedaży, wypożyczania lub udzielania sublicencji na materiały umieszczone na

Stronie vanillaspa.pl

- Odtwarzania, powielania lub kopiowania materiałów zamieszczonych na Stronie

vanillaspa.pl

- Ponownego rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie vanillaspa.pl

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej sporządzenia.

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w niektórych

częściach niniejszej Strony internetowej. Vanilla Spa} nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje

ani nie sprawdza komentarzy przed ich umieszczeniem na Stronie. Komentarze nie

odzwierciedlają poglądów i opinii Vanilla Spa, jej przedstawicieli ani podmiotów

stowarzyszonych. Zamieszczone komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je

zamieściła. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo Vanilla Spa nie odpowiada

za komentarze ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub

wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania, zamieszczenia lub

pojawienia się komentarzy na niniejszej Stronie.

Vanilla Spa zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych,

które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze warunki.

Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

- Jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej Stronie internetowej i

posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;

- Komentarze nie naruszają praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw

autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich;

- Komentarze nie zawierają treści o charakterze oszczerczym, zniesławiającym,

obraźliwym, nieprzyzwoitym lub w inny sposób niezgodnym z prawem, stanowiącym

naruszenie prywatności.

- Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności

biznesowej lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub

niezgodnych z prawem.

Niniejszym Użytkownik udziela Vanilla Spa niewyłącznej licencji na wykorzystywanie,

powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i

edytowania jego komentarzy w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.

Zamieszczanie odnośników do naszych treści

Następujące podmioty mogą umieszczać odnośniki do naszych treści bez uprzedniej pisemnej

zgody:

- Organy rządowe;

- Wyszukiwarki internetowe;

- Organizacje prasowe;

- Podmioty zajmujące się rozpowszechnianiem katalogów online mogą zamieszczać

linki do naszej Strony w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron

internetowych innych wymienionych podmiotów; oraz

- Akredytowane przez system działalności, z wyjątkiem organizacji non-profit, punktów

handlowych dla organizacji charytatywnych oraz grup zbierających fundusze na cele

charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej Strony internetowej.

 

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych

materiałów zamieszczonych na Stronie pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie wprowadza w

błąd; (b) nie sugeruje, że jest sponsorowany, promowany lub uznany przez stronę linkującą

oraz jej produkty i/lub usługi, jeśli nie jest to zgodne z prawdą ; oraz (c) pasuje do kontekstu

strony linkującej.

Dopuszczamy możliwość rozważenia i zatwierdzenia innych próśb o link od następujących

typów organizacji:

- powszechnie znanych źródeł informacji dla konsumentów lub podmiotów

gospodarczych;

- działalności internetowych typu dot-com;

- stowarzyszeń lub innych podmiotów reprezentujących organizacje charytatywne;

- dystrybutorów katalogów internetowych;

- portali internetowych;

- firm księgowych, prawniczych i konsultingowych; oraz

- instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.

Zaakceptujemy prośby o link od tych podmiotów, jeśli uznamy, że: (a) link nie będzie nas

stawiał w niekorzystnym świetle względem nas samych lub naszych akredytowanych

działalności; (b) nie odnotowano u nas żadnych negatywnych zapisów związanych z daną

organizacją; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak

nazwy Vanilla Spa; oraz (d) link występuje w kontekście informacji ogólnych zasobów.

Podmioty te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a)

nie wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, promowania lub

zaakceptowania witryny linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst

witryny linkującej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany

umieszczeniem linku do naszej Strony internetowej, zgłoś nam to wysyłając e-mail na adres

Vanilla Spa. W e-mailu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji / podmiotu,

informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których

zamierzasz linkować do naszej Strony, a także listę adresów URL naszej witryny, do których

chcesz linkować. Nasz czas odpowiedzi wynosi od 2 do 3 tygodni.

Zatwierdzone podmioty mogą zamieszczać odnośniki do naszej Strony w następujący sposób:

- Używając naszej nazwy (firmy); lub

- Poprzez zastosowanie ujednoliconego identyfikatora zasobów, do którego prowadzi

odnośnik; lub

- Stosowanie innych opisów naszej Strony internetowej, do której kieruje link,

uzasadnionych z punktu widzenia kontekstu i formatu treści strony linkującej.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie logo lub innych elementów graficznych Vanilla Spa

w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na wykorzystanie znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na innych

stronach internetowych. Zobowiązujesz się do zapewnienia nam ochrony przed wszelkimi

roszczeniami, które zostaną postawione wobec Twojej Strony. Link(i) nie powinny być

umieszczane na Stronie, która może być postrzegana jako oszczercza, nieprzyzwoita lub

niezgodna z prawem, lub która w inny sposób łamie, lub zachęca do łamania, prawa osób

trzecich.

Zastrzeżenia praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub wybranych linków

kierujących do naszej Strony. Podmioty linkujące zobowiązują się do natychmiastowego

usunięcia wszystkich linków prowadzących do naszej Strony w przypadku otrzymania

takiego żądania z naszej strony. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych

warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Umieszczanie linków do naszej

Strony oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad i warunków.

Usuwanie linków z naszej Strony

Jeśli zauważysz na naszej Stronie link, który z jakichkolwiek powodów jest obraźliwy,

skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośbę o

usunięcie linku. Nie zobowiązujemy się jednak do usunięcia takiego linku, ani do udzielenia

bezpośredniej odpowiedzi osobie zgłaszającej.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie zapewniamy ich

kompletności ani dokładności, ani nie zobowiązujemy się do utrzymania dostępności strony

lub aktualizacji materiałów na niej zawartych.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych

poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań względem naszej strony internetowej i sposobu jej

wykorzystywania. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie

będzie:

- ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub

odniesione obrażenia ciała

- ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialność za oszustwa lub

świadome wprowadzanie w błąd;

- ograniczać odpowiedzialności naszej lub Twojej w jakikolwiek sposób, który nie jest

zgodny z obowiązującym prawem; lub

- wyłączać odpowiedzialności naszej lub Twojej, która nie może zostać wyłączona na

mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w tym ustępie oraz w innych miejscach

tego wyłączenia odpowiedzialności: (a) nie naruszają postanowień poprzedniego ustępu; oraz

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym

zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia

obowiązków ustawowych.

 

Pod warunkiem, że strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są

udostępniane nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek strat

lub szkód o dowolnym charakterze.

bottom of page